Posts Tagged ‘Steve Jobs’

Arfa Karim Randhawa – Pakistan's Steve Jobs.

Courtesy: Sahib Karim Khan